နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

အထက်ခန်း စတင်ခြင်း (တ ၂:၁-၁၃)

ပျံ့နှံ့လျက်ရှိနေသော တပည့်တော်များ။
Date
2022.04.09
Views
935


09.04.2022 ပျံ့နှံ့လျက်ရှိသော တပည့်တော်များ
၂၃၇ - ၅၀၀၀ကို အသက်ရှင်စေမည့် အဆင့် ၁၊၂၊၃ RUTC အဖြေ ၂၄ (15)
「အထက်ခန်း စတင်ခြင်း」
(တ ၂:၁-၁၃)
Scroll to Top