နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

တစ်ယောက်တည်းအသက်ရှင်ကျန်ကြွင်းသော Nobody (ဆာ ၂၃:၁)

ကျန်ကြွင်းသူ၏ ဧဝံဂေလိသင်တန်း
Date
2022.04.23
Views
928


23.04.2022 Remnant ဧဝံဂေလိကျောင်း
ဧဝံဂေလိပြုသူ၏ အသက်တာနှင့် အဆင့် ၁၊၂၊၃ RUTC အဖြေ ၂၄ (17)
「တစ်ယောက်တည်းအသက်ရှင်ကျန်ကြွင်းသော Nobody」
(ဆာ ၂၃:၁)
Scroll to Top