နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

23.04.2022 မေလပိုင်း ဧဝံဂေလိကျောင်းတော်

အဓိကနှုတ်ကပတ်တော်။
Date
2022.04.23
Views
1119


23.04.2022
မေလပိုင်း ဧဝံဂေလိကျောင်းတော်
သင်ခန်းစာ ၁ [ကြိုတင်သိမ်းပိုက်သော ဟေရှာယ] (တ ၁၃:၁-၄)
သင်ခန်းစာ ၂ [ကြိုတင်သိမ်းပိုက်သော ဖိလိပ္ပိ] (တ ၁၆:၁၅)
သင်ခန်းစာ ၃ [ကြိုတင်သိမ်းပိုက်သော သက်သာလောနိတ်] (တ ၁၇:၆)
သင်ခန်းစာ ၄ [ကြိုတင်သိမ်းပိုက်သော ကောရိန္သု] (တ ၁၈:၁-၄)
သင်ခန်းစာ ၅ [ကြိုတင်သိမ်းပိုက်သော ဧဖက်မြို့] (တ ၁၉:၂၀)
Scroll to Top