နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

မှန်သော Mission Home (တ ၁:၁၂-၁၅)

ပျံ့နှံ့လျက်ရှိနေသော တပည့်တော်များ။
Date
2022.04.23
Views
1080


23.04.2022 ပျံ့နှံ့လျက်ရှိသော တပည့်တော်များ
၂၃၇ - ၅၀၀၀ကို အသက်ရှင်စေမည့် အဆင့် ၁၊၂၊၃ RUTC အဖြေ ၂၄ (17)
「မှန်သော Mission Home」
(တ ၁:၁၂-၁၅)
Scroll to Top