နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

ကိုယ်ကြီးမားသူ(က ၆ခန်း) အဖြစ်အပြတ်နှင့် ငါ့ရဲ့ ၂၄နာရီ (က ၆:၄-၅၊ ၁၄)

ဒေသဆိုင်ရာသင်ခန်းစာ။
Date
2022-05-08
Views
494
Download Messaage :
08.05.2022 ၁၉ ကြိမ်မြောက် ဒေသဆိုင်ရာ ဒေသနာ
「ကိုယ်ကြီးမားသူ(က ၆ခန်း) အဖြစ်အပြတ်နှင့် ငါ့ရဲ့ ၂၄နာရီ」
(က ၆:၄-၅၊ ၁၄)
Scroll to Top