နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

ကိုယ်ကြီးမားသူ(က ၆ခန်း) အဖြစ်အပြတ်နှင့် ငါ့ရဲ့ ၂၄နာရီ (က ၆:၄-၅၊ ၁၄)

ဒေသဆိုင်ရာသင်ခန်းစာ။
Date
2022.05.08
Views
1127


08.05.2022 ၁၉ ကြိမ်မြောက် ဒေသဆိုင်ရာ ဒေသနာ
「ကိုယ်ကြီးမားသူ(က ၆ခန်း) အဖြစ်အပြတ်နှင့် ငါ့ရဲ့ ၂၄နာရီ」
(က ၆:၄-၅၊ ၁၄)
Scroll to Top