နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

ဗာဗုလုံ‌ရဲတိုက် (က ၁၁ ခန်း) အဖြစ်အပြတ်နှင့် ငါ့ရဲ့ ၂၄ နာရီ (က ၁၁:၁-၈၊ ၁၂:၁-၃)

ဒေသဆိုင်ရာသင်ခန်းစာ။
Date
2022.05.15
Views
1001


15.05.2022 ဒေသဆိုင်ရာသင်ခန်းစာ။ (20)
「ဗာဗုလုံ‌ရဲတိုက် (က ၁၁ ခန်း) အဖြစ်အပြတ်နှင့် ငါ့ရဲ့ ၂၄ နာရီ」
(က ၁၁:၁-၈၊ ၁၂:၁-၃)
Scroll to Top